Einduitslag bekercompetitie VHF/UHF/SHF 2000
============================================

Sektie A maart mei juli sept+okt totaal
1 PA0EZ 3749 2590 2873 (2144) 9212
2 PA5DD 2883 2735 2809 (2593) 8427
3 PA3AWJ 1996 1578 (477) 1417 4991
4 PA0WWM 1778 1275 (1254) 1528 4581
5 PA0EHG 819 547 - 1037 2403
6 PA0SQE (462) 512 560 677 1749
7 PA3DYS - 936 - 688 1624
8 PA0GUS 1118 471 - - 1589
9 PA0ME 459 427 (404) 480 1366
10 PE1PTQ (194) 306 408 484 1198
11 PE1HWO 348 295 272 (215) 915
12 PA0PFW - 139 104 221 464
13 PA0GSM - 138 129 166 433
14 PA5WT 41 - 103 197 341
15 PA0ZM - - 110 144 254
16 PA0JNH 130 66 - 176 372
17 PE1JAN - 166 - 154 320
18 PA0PLY - 82 81 134 297
19 PE2KP 52 71 67 (49) 190
20 PA1WM 75 39 - 66 180
21 PE1NNX 42 36 - 41 119
22 PE1CRF 39 39 - - 78

Sektie B maart mei juli sept+okt totaal
1 PE0MAR 5176 5436 5023 5924 21559
2 PI4GN 4080 4499 4755 4878 18212
3 PA6C 5516 3650 3859 4701 17726
4 PI4AJS 552 1780 1309 2747 6388
5 PI4ZLD 735 1360 1400 1479 4974
6 PI4TUE 206 539 1048 1109 2902
7 PE1RLF 526 338 596 625 2085
8 PA1TK - 991 621 324 1936 (1)
9 PE1MMP 304 283 250 159 996
10 PE1PWD 211 187 282 137 817
11 PA0WGL 252 117 127 181 677
12 PI4UTR - 113 - 282 395
13 PE1JAN - 166 - 348 514 (1)

(1): Wedstrijd in sektie A is in de bekercompetitie in sektie B
meegerekend.

Sektie C maart mei juli sept+okt totaal
1 PD1ANQ (95) 122 157 151 430
2 PD1ADP 90 86 95 (48) 271
3 PD0PVL 98 69 58 (25) 225
4 PD0ROS 51 71 88 (33) 210
5 PD2EZ 58 83 53 (42) 194
6 PD2GTI 24 30 55 - 109


Opmerkingen

In de secties A en C telt de slechtste wedstrijd niet mee. Deze
staat tussen haakjes.

B a c k